ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

با هم دنیایی برابر بسازیم

با هم دنیایی برابر بسازیم
غمها را از هم کم کنیم، خوبی ها را جمع کنیم، شادی‌ها را با قشر محروم جامعه تقسیم کنیم. باهم دنیایی برابربسازیم.
برو به مطلب کامل...
عیدانه...