ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

تقدیرنامه…

تقدیرنامه…
تقدیرنامه …   درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما… که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.
برو به مطلب کامل...
پروتز پاهای محمدمهدی جان