ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

ذبح قربانی نیمه شعبان

ذبح قربانی نیمه شعبان
توزیع وپخش ذبح قربانی به مناسبت ایام مبارک نیمه شعبان توسط خیرین محترم به نیازمندان در سراسر استان سمنان. خدا قبول کند از بانیان و محسنین.
برو به مطلب کامل...
با هم دنیایی برابر بسازیم