ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

محمد کیان عزیز دوساله … نوع بیماری CP (فلج مغزی) ،سرپرست خانواده کارگر زحمت کشی است و در روستای مجن سکونت دارند .محمد کیان جان ازنعمت راه رفتن محروم است، خانواده بیمه سلامت دارندو پدر خانواده کارگر روز مزد می باشد و با درآمد ناچیز قادر به تامین هزینه های درمان محمد کوچولو نیست و درخواست مساعدت دارد .

در حال حاضر محمد کوچولوی عزیز نیازمند واکر است تا بتواند مانند همسن و سال های خودش قدم بردارد و بازی کند،عزیزان نیکوکار با همیاری وکمک خود التیام بخش رنج های کودک معصوم باشید تا محمد کیان عزیز هم بتواند لذت قدم زدن را مانند بچه های سالم تجربه نماید...