ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

ابوالفضل کوچولو نوزاد یک ماهه ی ساکن زابل به دلیل شکاف کام قادر به شیر خوردن نمیباشد و در رنج است ،پدر خانواده بیمار سرطانی ست وقادر به تامین هزینه زندگی نمی باشد.خیرین نیکوکار عزیز لطفا برای جراحی و کمک به این خانواده نیازمند همیاری بفرمایید تا آرامشی به قلب پدر ومادر رنج دیده  این نوزاد پاک هدیه کنیم ....خداوند خیر عطا بفرماید.