100,000 تومان 10,000 تومان

کمک جهت مشاوره روانشناسی خانواده، کودک و نوجوان

خیریه

یکی از مهم ترین مسائلی که افراد نیازمند با آن مواجه هستند هزینه های بالای مراکز مشاوره می باشد که منجر به این می شود که افراد در صورت برخورد با هر گونه مشکل که به نوعی به روحیه اشخاص مربوط می شود مواجه شوند، از مراجعه به مراکز مشاوره خودداری کنند. همین موضوع می تواند منجر به این شود که مشکلات روحی افراد به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات روانی منجر گردد. یکی از مسئولیت های اجتماعی ما در مقابل افراد نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که افراد بتوانند خدمات مشاوره ای را به راحتی و به صورت رایگان دریافت کنند چرا که مشکلات مالی به نوبه خود تاثیر بسزایی در آشفتگی خاطر افراد دارد و با ارائه خدمات مشاوره ای به صورت رایگان می توان گامی در جهت بهبود شرایط روحی این افراد برداشت.

- +

شرح

یکی از مهم ترین مسائلی که افراد نیازمند با آن مواجه هستند هزینه های بالای مراکز مشاوره می باشد که منجر به این می شود که افراد در صورت برخورد با هر گونه مشکل که به نوعی به روحیه اشخاص مربوط می شود مواجه شوند، از مراجعه به مراکز مشاوره خودداری کنند. همین موضوع می تواند منجر به این شود که مشکلات روحی افراد به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات روانی منجر گردد. یکی از مسئولیت های اجتماعی ما در مقابل افراد نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که افراد بتوانند خدمات مشاوره ای را به راحتی و به صورت رایگان دریافت کنند چرا که مشکلات مالی به نوبه خود تاثیر بسزایی در آشفتگی خاطر افراد دارد و با ارائه خدمات مشاوره ای به صورت رایگان می توان گامی در جهت بهبود شرایط روحی این افراد برداشت.