ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

برای کودکان مبتلا به pku …

برای کودکان مبتلا به pku …
تحت پوشش قراردادن غذایی،دارویی ،درمانی و معیشتی برای کودکان pku از خانواده های نیازمند مناطق محروم که از انجمن وزارت بهداشت کشور جهت حمایت معرفی شده اند.
برو به مطلب کامل...
جراحی قلب یسنا جان