ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

جذب داوطلب

در امور خیریه داوطلب شوید

ای که دستت میرسد، دستی بگیر

خوشا بحال بنده گمنامی که خدا او را میشناسد و مردم او را نمیشناسند؛ آنها چراغ هدایت و انسانیت هستند که نه ریاکارند و نه خودنما…

داوطلب شوید

درصورتیکه توضیحات خاصی دارید ارسال نمایید.

داوطلبین ما

Capture2
اعظم صفایی از تاریخ
Capture2
شهناز فرودیان از تاریخ